Astebleef

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de broodjesservice die verleend wordt via de website www.astebleef.nl.
2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
4. Door te bestellen bij Astebleef gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 24 uur vooraf te mailen aan info@astebleef.nl. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.
2. Astebleef behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 
Artikel 3. Prijzen
1. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
 
Artikel 4. Bezorgtermijnen
1. De door ons aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 15 minuten aanhouden.
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Astebleef werkt volgens de HACCP normen. Desondanks is Astebleef nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Astebleef.
 
Artikel 6. Persoonsgegevens
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan.
3. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
 
Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of korting binnen 7 werkdagen na dagtekening te zijn betaald, door bijschrijving op bankrekeningnummer: NL52 RABO 0155 6460 95.
2. Contante betaling is ook mogelijk bij afgifte van de producten.
 
Artikel 8. Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 
 

Algemene voorwaarden van Astebleef.nl – Verspakket

 
Artikel 1 – Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Abonnee: iedere (rechts)persoon waarmee Astebleef een overeenkomst sluit voor het leveren van producten; een natuurlijk persoon dient minimaal 18 jaar zijn om een abonnement af te kunnen sluiten;
– Abonnement: de overeenkomst betreffende de levering van de producten;
– Bezorgadres: de locatie/het adres waar Astebleef de producten aflevert.
– Producten en diensten: door Astebleef geleverde verspakketten aan de abonnee.
– Website: de website van Astebleef: www.astebleef.nl
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen, bestellingen en diensten die daaruit voortvloeien. Indien de abonnee eveneens algemene voorwaarden gebruikt blijven deze buiten toepassing.
3. Astebleef is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip. Astebleef zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken. De abonnee die bezwaar heeft tegen de wijziging van de algemene voorwaarden kan het abonnement opzeggen tegen de datum waarop de wijziging ingaat, danwel eerder met inachtneming van de opzegtermijn opgenomen in artikel 3.2.
4. Deze voorwaarden zijn – evenals de omschrijving van de producten en productprijzen – onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
 
Artikel 2 – Abonnement
1. Het abonnement kan op elk moment ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Een abonnement kan slechts gesloten worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– De aflevering van de producten kan geschieden op een bezorgadres waarmee Astebleef een overeenkomst heeft gesloten voor het afleveren van de producten; – Minimaal 5 abonnementen zijn afgesloten waarvan de producten afgeleverd worden op hetzelfde bezorgadres;
– Het opgegeven bezorgadres toegankelijk is voor de abonnee.
3. De abonnee kan een verzoek indienen voor een abonnement door op de website het bestelformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het abonnement komt tot stand op het moment dat Astebleef de bestelling van de abonnee per e-mail bevestigt en de abonnee de formulieren ondertekend retourneert. Astebleef heeft het recht om de aanvraag voor een abonnement zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4. Alle informatie die de abonnee aan Astebleef bij het aangaan van een abonnement of plaatsen van een bestelling verstrekt moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.
5. Het aanbod van Astebleef op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Indien Astebleef gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 
Artikel 3 – Einde abonnement
1. De abonnee heeft het recht het abonnement binnen 7 werkdagen na het aangaan van het aangaan van het abonnement zonder opgaaf van redenen te annuleren/herroepen. Indien en voor zover de abonnee heeft betaald voor nog niet geleverde producten, wordt het betaalde bedrag aan de abonnee terug betaald. Deze terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst van de annulering. Producten die reeds zijn geleverd voordat de abonnee het abonnement heeft geannuleerd/herroepen, dienen te worden afgenomen en betaald.
2. De abonnee kan een lopend abonnement te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, per brief of -e-mail.
3. Astebleef heeft op elk moment het recht een abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, in het bijzonder heeft Astebleef het recht een abonnement op te zeggen indien minder dan vijf (5) abonnees producten laten bezorgen op hetzelfde bezorgadres.
4. Het abonnement eindigt van rechtswege op het moment dat de overeenkomst tussen Astebleef en het bezorgadres eindigt, zoals bepaald in artikel 5.3.
5. Bij beëindiging van het abonnement wordt het bedrag van eventuele al vooruit betaalde maar nog niet geleverde producten, aan de abonnee terug betaald. Deze terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk, maar binnen 30 (dertig) dagen na beëindiging van het abonnement.
 
Artikel 4 – Prijzen en betalingen
1. Alle abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.
2. Wijzigingen in de abonnementsprijs worden tenminste 4 weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website en via e-mail naar de abonnee. Indien de abonnee bezwaar heeft tegen de voorgestelde prijswijziging heeft deze het recht het abonnement op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat, danwel eerder met inachtneming van de in artikel 3.2. vermelde opzegtermijn.
3. Van het in lid 6.2. bepaalde zijn uitgezonderd de wijzigingen in de abonnementsprijs doordat de abonnee producten toevoegt aan de bestelling.
4. Betaling geschiedt steeds na aflevering van de producten, door middel van automatische incasso.
5. Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
6. Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is Agerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.
 
Artikel 5 – Levering
1. Astebleef levert de producten voor de abonnee uitsluitend op een bezorgadres waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten om de producten aldaar te mogen afleveren en dat toegankelijk is voor de abonnee. De betreffende bezorgadressen worden op de website van Astebleef vermeld.
2. Astebleef levert de producten op het bezorgadres dat de abonnee heeft opgegeven bij de aanvraag van het abonnement en als zodanig door Astebleef is geaccepteerd. Het risico met betrekking tot de producten gaat over op de abonnee op het moment van aflevering op het bezorgadres.
3. Indien de overeenkomst tussen het bezorgadres en Astebleef wordt beëindigd, zal Astebleef de abonnee daarover terstond informeren. Het abonnement eindigt per de datum waarop de overeenkomst met het bezorgadres eindigt. Astebleef zal in overleg met de abonnee bezien of aflevering op een ander bezorgadres mogelijk is, maar Astebleef is daartoe niet verplicht.
4. De abonnee kan Astebleef kan verzoeken een bezorgadres te wijzigen, mits voldaan is aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. Astebleef heeft het recht de wijziging van een bezorgadres te weigeren indien het gewenste bezorgadres niet toegankelijk is voor de abonnee. Een wijziging van het bezorgadres gaat op zijn vroegst in op de 10e dag na afloop van de dag waarop het verzoek van de abonnee is ontvangen. Tot dat moment zullen de producten worden afgeleverd op het laatst bekende bezorgadres.
5. De door Astebleef opgegeven levertijden worden in overleg met het bezorgadres bepaald maar zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de abonnee geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de abonnee redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze het abonnement in stand laat.
6. De abonnee kan op elk moment een levering van de producten laten opschorten, maar niet langer dan voor een aaneengesloten periode van vier weken. Het verzoek om de leveringen op te schorten dient minimaal 14 dagen vooraf bij Astebleef te worden gemeld, door middel van een e-mail. In het verzoek dient duidelijk te worden aangegeven voor tot welke datum de levering opgeschort wordt.
7. De levering van de producten wordt door het Astebleef tijdelijk opgeschort indien het bezorgadres gesloten is of wegens andere redenen niet bereikbaar is.
8. Gedurende 5 weken per jaar zijn er geen leveringen van Astebleef. Deze weken zijn benoemd op de website van Astebleef.
 
Artikel 6 – Reclames
1. De abonnee dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Astebleef daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na aflevering in kennis te worden gesteld via een email met daarin een omschrijving van de klacht.
2. Indien is aangetoond dat een of meer producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Astebleef naar keuze het volledige factuurbedrag terug betalen danwel een gedeelte van het factuurbedrag voor zover dat betrekking heeft op de gebrekkige producten.
 
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Indien Astebleef vanwege de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld. Astebleef is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Astebleef is uitgegaan door de abonnee verstrekte gegevens. Astebleef is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
2. Indien Astebleef aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Astebleef beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de bestelling. De aansprakelijkheid van Astebleef is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Astebleef of zijn leidinggevende ondergeschikten danwel voor de schade op grond van het bepaalde in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid).
4. De abonnee is ermee bekend dat de geleverde producten bederfelijke waren betreft die beperkt houdbaar zijn na aflevering. De abonnee is verplicht de producten te gebruiken waarvoor deze bestemd zijn en eventuele product- en gebruiksaanwijzingen van de geleverde producten in acht te nemen.
5. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van de website of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de abonnee en Astebleef, is Astebleef niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Astebleef.
6. Astebleef is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien om welke reden of oorzaak ook het bezorgadres niet bereikbaar is voor aflevering van de producten.
 
Artikel 8 – Persoonsgegevens
1 De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Astebleef. Astebleef zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Astebleef zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
2. De abonnee heeft altijd het recht tot kosteloze inzage in zijn/haar persoonsgegevens en kan deze gegevens desgewenst aanpassen bij onjuistheden
3. Om de abonnee te informeren over wat er verder met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacy verklaring die u kunt vinden op de homepage van de website.
 
Artikel 9 – Slotbepalingen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 8 april 2014